Nama Nama Jin

Ababah                                    Badramah                             Chonnas

Abaha                                       Badru                                     Chonjab

Abak                                          Badzuu                                  Fahlus

Abanus                                     Baekasin                               Fadlal

Abbah                                       Bahba                                    Ghaul

Aburuin                                   Bahdru                                  Gahram

Aburu’yin                                Bahtah                                  Ghaur

Abubahri                                 Bahthir                                  G i n a n

Abuhat                                     Bahyuth                               Grufu

Abukanah                               Bahhaela                              Haakani

Abukankan                             Bajraami                              Haakun

Abusimah                               Bakturus                              H a b

Abusiman                               Balbayat                              H a b a

Abusyi’in                                 Balbayatah                        Hababa

Abyad                                       Balkia                                    Hababat

Adida                                        Barabih                                Habainahaba

Adnabur                                  Barbainah                          Habanus

Adzak                                        Barbaitah                           Habasan

Ahbasin                                    Barbaran                            Habbat

A h u h a                                   Barbayatah                       Habubu

A i b u s                                     Barhaela                            Habusy

Akan bin Irdith                     Barkuyan                          H a d a

‘Akib                                          Barkuyen                          H a d i h

Akilat                                        Barthafah                          Hailus

A k l a f                                     Bartharah                          Hakuskus

A k l u r                                    Batbarah                            Hanfaya

Aknabur                                  Bayu’yu                              Hamfayah

A k n a m                                 Bikran                                 Hamfiah

Aknimun                                 Biljabub                             Hanali’li

Alahqob                                   Bilurit                                H a r i q

Alhamah bin Talhamah     Binbakub                          Hamalat

A l k a f                                      Binum                                H a y a n

Alkafanah                                Birbitah                             H a z a m

Alkafinus                                 B u h                                    Hazrut

Alkalat                                      Bur                                       H o y a

Alkulat                                     Burburah                           Hubaidah

Ambanini                                Burbuyat                           Hubaizat

Ambanu                                   Burdayun                          H u b i

Alahqaq                                   Buruza                                 H u d i

‘Ain Kaf                                     Binbitah                              H u k u n

Akram                                       Baliyun                               Humanus

Amir                                          Dahabu                                L a b i n

Amr Bin Jumanah                D a s i m                               L a h i

Amr Bin Jabir                         D a t i m                               Lakien

Amrusy                                     Dawhah                               Lawlamah

Anfius                                         D a y a n                              L a y a h

Anfusa                                        Dayantoath                       L a y a t

Ankar                                          D u l d u l                            L u l u

Anum                                          Duyti                                   Lutlun

Aqab                                            IbinHariq                          Maduzk

Aqramus                                    Ibnu Duraij                      M a d u s

Arbiun                                        Iduhin                                Maemun-maemun

Arfarus                                       Idzkar                                 Mahmah

Arkalat                                       Idzki                                    Mahrar

Arkanah                                     Idzuhun                             M a h u n

Arwan                                         Ikbilat                                 Maklusy

Asbanzur                                   Ikrib                                    Makruktusy

Asdim                                          Ilaqus                                 Makrunusy

Asdimyi                                      Infalat                                Malmalat

Asrarah                                       Irbitsin                             Manzakur

Asrarin                                        Irdabur                            Marizah

Asriyun                                       I r u d                                M a r o n

Asrarinah                                   Isfilin                                Mashir

Astafa                                           Itabuyin                         Masyie

Aswah                                           Itakuntilhanah            Mathra

Aswan                                           Itgabu                             Matsara

Atsafi                                             Itkun                               M a t u n

Arsyiri                                          I z i b                               Maznakur

‘Awar                                             Ibqus                              Ma’ma

Azkar                                             I f r i t                             Ma’mah

Alkisu                                            Ifruth                             Milla

Alamluq                                       Ikriba                             Miswath

Abu hamid                                  I m a k                            Misyi

Alkarobis                                     Jahilin                           Mughin

Alkarobiyun                               Jaknabur                      Mughyat

Arruhmiyun                               Jaljala                            Muhyanus

Alkhauzanah                               Jaljalat                          Munsiri

Azkur                                             Jilji                                  Munsyini

Altar                                              Jiljilah                            Mu’mun

K a f a h                                         Jusyanalnas                 Marij

K a f i k                                          Janjal                              Mumuun

K a h l i                                          Jalis                                 Masuth

Kalsawaran                                 Nahran                           Mushin binjusyanal

Kamlia                                          Narhanibnuwarhan   Qidzirin

Kafika                                            Kasyat                             Qomtunus

Kartusin                                       Kidirin                             Q o r i n

Kufratsin                                     Kurinus                           Qoronah

Khonnas                                       Khonjab                          Qorqonah Baknur

Khubuts                                        Khobaits                         Q o w a

Khannay                                       Khannasy                       Qulnus

Khinzib                                          Rankanis                         Qumrun

Raqoniah                                      R o i n                               Qumrunus

R u h                                               Rofidhoh                         Qurqus

Radzaq                                          Rijalulgaib                       Qusy

Rairanahbintiassakan             Ro’ina                                 Sabin

Tabariaz                                       Tabarij                                Sadbulat

T a b i                                             T a b u r                              Saljalah

Taghyarin                                    T a k i                                  Saljalat

Takyarin                                       Talluh                                Samasqorni

Tamrujah                                     Taqius                                Sambulat

Taulkumnus                                Taukalat                            Samha

Taulkumnis                                  Thaluhun                         Samliah

Thalun                                            Thabar                              Sarik

Tsibar                                              Tsabur                              Sarwat

Ubara                                               U b a y                              Sawhata

Ubbat                                               Ubyan                              Sayak

Udaat                                               Udaima                            Sayar

Uday                                                Udbaliem                        Sayilla

Udbaras                                          Udgaru                            Sayirakat

Udgata                                             Udri                                 Sella

Udza                                                 Udzan                              Shabil

Udzbaros                                        Ukaida                           Shakin

Ukirin                                              Urbulat                          Shimar

Ulaya                                               Ulkuliat                          Sybil

Ulkulius                                          Ultiza                              Sahir

Ultiz                                                  Umi Hana                     Sinurguhu

Umi Zilzah                                      Umi Kholi                    Sumbulat

Umi liah                                          Umi Muldam               Surkubu

Umi Qulsum                                 Umi Shibyan               Surubat

Umi khat-khat                             Umi unan                      Sutbayat

Umu syiin                                      umu Maran                 Sutbayani

Umu Asyit                                     Umu Liat                      Sutbayni

Unumah                                          Uqlaya                          Su’alat

Uqlay                                               Uran bin Umay          Syahzab

Urban                                               Urbats                           Syamasqorni

Urbidzi                                             Urdah                            Syambaliem

Urbautsus                                       Urkinat                         Syarbin

Urkilah                                             Urulat                            Syahir

Urya                                                  Uzzikat                           Syehyaman

Uzzikt                                                Usbuyat                         Syinargaha

Ustohru                                            Usbiyi                             Syinargahala

Utbulat                                              Uthbaliem                    Syirbin

Utbulin                                              Utikum                           Syirkahala

Uzbalim                                             Utiluluy                          Syirquha

Utsiluluun                                        Utsbalin                          Syirubadru

Utsbuzun                                           Utsim                              Syirkuhu

Utsukum                                            Utulin                              S y u b

‘U d a                                                    Wakaram                       Syuksyuk

Waktabun                                          Walhan                            Syiq

Walwalah                                           Wanzaru                         W a s i m

Watkalim                                            Waslan                            Wazzaru

Waktabu                                             Walwalwuazkur           Zahrah

Zahzah                                                Zaklan                              Zaknabur

Zalanbur                                            Zalazat                             Zaldalat

Zandub                                               Zarzaina                          Zilzili

Zundub                                               Zuul Zuul                        Zaklam

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply