Sifat Kalakuan Jelema

adigung = boga rasa punjul ti batur = merasa diri leubih dari yang lain

Agul = resep nyaritakeun atawa nembongkeun kabisa atawa pangaboga = suka pamer

Ancad laer = nyaritana anca pisan atawa laun pisan = bicaranya pelan atau lama

Ancin = cemi = dahaena saeutik = makannya sedikit

Andalemi = lungguh timpuh/lemes tingkah lakuna = berbudi halus

Angguklung = gede hulu/adigung = besar kepala

Aral = teu sugema kukaayaan = kufur ni’mat

Badilang = kurang tenget = kurang teliti

Bahula = teu nurut kana parentah = tidak tunduk pada perintah

Baketut = Pasemon nu camberut/goreng budi/goreng semu= bermuka masam

Balabah = berehan daek barang bere = suka memberi

Balakasikang = awewe nu kalakuanna jiga lalaki = perempuan yang prilakunya mirip laki-laki

Banci = Lalaki anu kalakuana jiga awewe = laki-laki yang prilakunya mirip perempuan

Bangkawarah = goreng lampah kawas nu teu meunang pangawarah = jelek kelakuannya akibat tidak mendapat bimbingan

Bangor = badeur/pikakeuheuleun/teu nurut kana panyarek = nakal

Baragajul = sebutan ka jalma nu kalakuana teu eucreug = sebutan bagi orang yang kelakuannya tidak baik

Barangasan = babari ambeuk = cepat marah

Basangkal = Budak nu teu nurut ka kolot = anak yang tidak patuh kepada orang tua

Basilat = licik/curang/teu jujur = licik, tidak sportif/tidak jujur

Bawel = cerewed/loba ngomong (awewe) = banyak bicara

Bedang = wangkelang/bedegong/murugul mawa karep sorangan = suka mengikuti kehendaknya sendiri

Berewit = babarian katerap panyakit/mindeng gering/budak nu loba kahayang tur hese dicumponana = sering sakit/terlalu banyak keinginan yang sulit terkabul

Biko = bodo = belet = kuled uteuk =hese ngarti = hese diajar = sulit mengerti/sulit belajar akibat otaknya yang beku

Binangkit = rea kabisa = serba bisa

Binekas = perceka/pinter/loba pokal nu aralus = kreatif

Bodo alewoh = bodo tapi daek tatanya = bodoh tapi mau bertanya

Bodo katotoloyo = bodo bari tara daek tatanya = bodoh dan tidak mau bertanya

Bolon = can pati nyaho bebeneran, balata-boloto keneh = belum begitu tahu hal yang seharusnya

Borangan = euweuh kawani = tidak memiliki keberanian

Boyot = kendor leumpangna, bangun beurat awak = sebutan untuk orang yang berjalan perlahan

Calakan = babari ngarti kana pelajaran atawa kana hal-hal anu anyar = cerdas

Calutak = cucungah = caluntang = culangung = teu make bemakrama, teu ngupama ka jalma saluhureun = tidak hormat kepada yang lebih tua

Capetang = pinter tur lancar ngomong (budak) = anak yang pandai berbicara

Careraman = budak nu sok kabitaan ku barang nu aya dibatur = anak yang suka mengingini barang yang bukan miliknya.

Celembeng = loba omong (budak) = sebutan untuk anak yang banyak bicara

Cerewed = awewe nu rewel, loba ngomomg = perempuan yang banyak bicara

Cidra = teu nohonan jangji, jalir = tidak menepati janji

Cileureun = balangah = teu nenjo nu ngaganggu barang nu keur dijaga = tidak konsentrasi pada barang yang sedang dijaga

Cilimit = budak nu resep ngaheureuyan awewe = sok menta kadaharan nu aya di batur = suka mengganggu anak perempuan = suka meminta makanan yang ada pada orang lain

Cirigih = budak nu sok resep ngaheureuyan batur = anak yang suka mengganggu orang lain

Codeka = laku lampah goreng = kepribadian yang jelek

Cologog = kalakuan nu teu make tatakrama = kelakuan yang tak beretika

Curaling = Sok resep pulang-paling = suka mencuri

Darehdeh = someah =akuan = matak resep omonganana = ramah = pembicaraanya menyenangkan

Daria = migawe hiji hal kalayan enya-enya = serius, sungguh-sungguh

Dedegler = gampang teuteunggeul bari tara asa-asa = taya rasrasan = selalu main pukul tanpa perasaan

Degig = api lain kanu geus wawuh/teu nanya-nanya acan/sombong

Deleka = julig = resep nyusahkeun atawa nyilakakeun batur = Jail = suka mencelakakan orang lain

Dengki = goreng hate, sok nyilakakeun batur = sebutan bagi orang yang selalu ingin melihat orang lain celaka

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply