Taraje Imah

Sanajan teu atra

Iblis seuri dina hengkerna awewe

Ti kamari

Ieu geus kajudi

Ari nu lempang dina gawir

Muru butuh kaludeung

Implengan kahalang tarahalna lampah

Nu lungkawing hideungna jurang

Ana prak ngenteung

Horeng midua beungeut

Hanca hirup

Aleusan pikeun nyieun kategeran

Papayeun diri

Isukan

dada kuring anu kuring

Tetela lempang teh ngan kari kuring sorangan

Ongkoh kalangkang ge teuing tinggaleun dimana

Hate angeur gilig

Aisan kuring sampingna kudu nepi ka alak paul

Raheut soteh ukur na dampal suku nu sok ngulit bawang

Dada masih ngagedur jeung masih anu kuring

Angkeuhan teu rek nempo olohokna deungeun

Rumasa

Ieu anu kuring

Nu masih boga hanca hirup

Gaang teu kungsi katincek

Inggis teu nepi ka bisi

Sugan teu kahalang ku rempan

Nu kuring wungkul keur kuring

Ised soteh bongan beungeut manehna masih sok kokolebatan na hanca hirup

Saised dua ised, sakolebat dua kolebat malah atra tembong ngajirim

Aleusan lempang sorangan ukur gedurna durjana

Boa hengkerna awewe alatan leutik burihna lalaki

Ieu adegan anu duaan

Keur urang duaan

Hanca hirup nu meh bae pinuh ku wangunan amarah

Andiprek dina guligahna asih sajati

Rep sigrep purna dewa tiis alah batan cipanon indung nu menekung  ka hyang agung

Isukan angger anu kuring

Keur kuring duaan

Baeu geulis hayu urang tuluykeun

Impian nukungsi digambar dina ludeungna ngahiji

Lalakon urang duaan mangsa katukang

Keun anteup sina nganteng dina tungtung bangbarung

Ingkeunan paragi ngamimitian urang ngapung

Babakunamah keur titincakeun barudak nu salapan

Ambeh melesat ngawang-ngawang ngambah jomantara

Siga palaputra Nabi Adam jeung ibu Hawa

Isukan…anaking

Lain-laina deui…..hidep anu hidep

Legana jagat milik aranjeun sakabeh

Isedkeun tarekah motekarkeun kamonesan

Panjangkeun harepan leubeutkeun kajembaran

Didieu

Impian abah jeung ibu ngajadi parupuyan nu teu weleh meulah langit

Geura….bral….ngarapung anaking

Asupan lawang-lawang langit ku uluk salam nu maranti

Leumpeuhkeun amarah aranjeun ku lawwamah

Isedkeun malah sing nepi kana muthmainnah

Nu ngagupay urang sakabeh sangkan minuhan sawarga Allah.

(abah : Tohar hafidz

Ibu : Siti Aminah

Budak nu dalapan:

Dzarin, Gisni, Sabiq, Harik, Bilqi, Basil, Lifdzi, Galin, Garris))

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply